Γραμματειακή υποστήριξη από απόσταση

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης :

214-214-7350

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Η παρούσα σύμβαση διέπει τη σχέση της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΫΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.’ που εδρεύει στο Μαρούσι, Βορείου Ηπείρου 45, εφεξής καλούμενη “η Εταιρία” και του “Πελάτη” με βασική προϋπόθεση την εκτροπή των τηλεφώνων του Πελάτη στην Εταιρίεα, με τους εξής όρους και συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη : 

1. Τη Νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών 

2. Το Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει 

3. Το Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Ν. 2774/1999 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, όπως ισχύουν.


Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες και υποστήριξης προς τρίτους, όπως αυτές αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. 

Ήδη σήμερα με την παρούσα ο Πελάτης αναθέτει και η Εταιρεία αναλαμβάνει την έναντι αμοιβής παροχή των λεπτομερώς αναφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1. Ο Πελάτης αναθέτει στην Εταιρεία, έναντι πάγιας μηνιαίας χρέωσης σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών, και η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει, στο όνομα και για λογαριασμό του Πελάτη, τις λεπτομερώς αναφερόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα, χρησιμοποιώντας δική της επιχειρηματική οργάνωση, υπό τους όρους της παρούσας. 
1.2. Οι όροι συνεργασίας των δύο μερών στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθορίζονται στην παρούσα. 

2. ΤΙΜΕΣ 

2.1 Ο Πελάτης έχει λάβει πλήρη γνώση του τιμοκατάλογου υπηρεσιών της Εταιρείας βάσει του οποίου υπολογίζονται οι οφειλές του προς την Εταιρεία. 
2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο κατά την απόλυτη κρίση της, ειδοποιώντας με οποιοδήποτε τρόπο εγγράφως τον Πελάτη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τιμοκαταλόγου. 
2.3. Εάν ο Πελάτης δεν καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και με απόδειξη πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος τιμοκατάλογος, θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι τον έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί.

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3.1. Η Εταιρεία τιμολογεί και χρεώνει τον Πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Τιμοκατάλογο αυτής πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. 
3.2. Η χρέωση του Πελάτη αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών. 
3.3. Η παροχή του τηλεφωνικού αριθμού 211…… στον Πελάτη αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας ή οποτεδήποτε κρίνει η Εταιρεία, αυτομάτως το συγκεκριμένο νούμερο παύει να έχει ισχύ για τον Πελάτη. 
Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρονική ενεργοποίηση και τον τρόπο λειτουργίας της εκτροπής των τηλεφωνικών του γραμμών. 
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή πάγιο τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής με υπαιτιότητα του Πελάτη. 
Για όσο χρονικό διάστημα η ενεργοποίηση της υπηρεσίας τηλεφωνική γραμματειακή υποστήριξη δεν είναι τεχνικά εφικτή ή που για λόγους εκτός ελέγχου της Εταιρείας καθυστερεί η ενεργοποίησή της, η Εταιρεία δύναται να παρέχει την υπηρεσία μέσω τηλεφωνικής γραμμής που θα υποδείξει ο πελάτης. 
3.4. Οι λογαριασμοί εκδίδονται στις αρχες κάθε ημερολογιακού μήνα, αποστέλλονται ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς (με την αντίστοιχη χρέωση) στον Πελάτη και περιέχουν τα οφειλόμενα ποσά από την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας για τον μήνα αυτό καθώς και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από χρήση προηγούμενων μηνών, συνοδευόμενοι από αναλυτική λίστα των υπηρεσιών. Αν εντός πέντε (5) ημερών, ο Πελάτης δεν ειδοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη την Εταιρεία για το αντίθετο, θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι παρέλαβε το λογαριασμό του, ότι αποδέχεται όλες τις εγγραφές και το υπόλοιπο του λογαριασμού και ως εκ τούτου δεν θα έχει πλέον δικαίωμα αμφισβήτησής του. 
3.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, οπότε και οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. 
3.6. Η Εταιρεία δικαιούται να αναστέλλει ή να διακόπτει κατά την κρίση της την παροχή υπηρεσιών της στον Πελάτη εφόσον αυτός δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους καθώς και να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με υπαιτιότητα του Πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πελάτης παραμένει υπόχρεος για όλες τις οφειλές του προς την Εταιρεία. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο Πελάτης υποχρεούται: 
α. Να δηλώσει, αναφέρει, συμπληρώσει και ελέγξει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συνδρομής, για τα οποία φέρει ο ίδιος και μόνον αποκλειστική ευθύνη και για τα οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι αποτελούν τα πλήρη, ορθά και αληθή στοιχεία. 
β. Να ανακοινώνει στην Εταιρεία κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει, να αποστέλλει στην Εταιρεία τυχόν απαραίτητα πληροφοριακά έγγραφα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
γ. Να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν παράπονα τρίτων που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
δ. Να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας, ή σήματος, ή λογότυπου, ή διακριτικού τίτλου, ή ονοματεπώνυμου του στην Εταιρεία για τις ανάγκες και μόνο της παρούσας σύμβασης και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Πελάτη και των συναλλαγών του. Στα πλαίσια αυτά ο Πελάτης υποχρεούται να παραχωρήσει προς τη αφετέρα συμβαλλόμενη, ό,τι της είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα και σε όσο πεδίο έχει τέτοια δικαιώματα. 
4.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Eταιρεία υποχρεούται:
α. Να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα σύμβαση, ιδίως να μεριμνά για τα συμφέροντα και τις συναλλαγές του Πελάτη, να δείχνει την επιμέλεια που ορίζουν τα συναλλακτικά ήθη και η καλή πίστη.
β. Να διαθέτει την αναγκαία επαγγελματική οργάνωση, τεχνολογικό εξοπλισμό και εμπειρία για το είδος των υπηρεσιών της αφενός συμβαλλόμενης, να διατηρεί εξειδικευμένο προσωπικό και να προσφέρει άριστες υπηρεσίες προς τους τρίτους-πελάτες του άλλου συμβαλλόμενου.
γ. Να σέβεται με άκρα επιμέλεια την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις περί τηλεπικοινωνιών.
δ. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της καλής φήμης του Πελάτη και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατόν να επιφέρει αντίθετο αποτέλεσμα.
ε. Να οργανώνει κατά τρόπο ορθολογικό και σύγχρονο την επιχειρηματική του δράση και να μη διαταράσσει τον αντίστοιχο επιχειρηματικό προγραμματισμό του Πελάτη.
στ. Να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας καταναλωτών
ζ. Να ανακοινώνει στον Πελάτη κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει, να αποστέλλει σε αυτόν τυχόν αναγκαία πληροφοριακά έγγραφα και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του τελευταίου, εφόσον δεν ανατρέπονται βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης .
η. Να μην δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση σε τρίτους ότι δύναται να αποδεχθεί (ο Πελάτης) τυχόν πρόταση τρίτου και να δεσμεύει αυτόν, ούτε να αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι αυτού, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα.
θ. Να ενημερώνει τους τρίτους σχετικά με τον Πελάτη με σεβασμό, πληρότητα, σαφήνεια και ορθότητα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας. Κάθε συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει μονομερώς, αναίτια και αζημίως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6, ειδοποιώντας εγγράφως και με απόδειξη τον αντισυμβαλλόμενο κι η λύση θα επέρχεται από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της έγγραφης και με απόδειξη καταγγελίας.

6. ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη:
α. Με κοινή έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων μερών.
β. Με έγγραφη καταγγελία κάθε συμβαλλόμενου μέρους λόγω παράβασης από το άλλο μέρος οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης και με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων. Αυτονόητο είναι ότι θα έχει προηγηθεί προσπάθεια συναινετικής διευθέτησης της διαφοράς.
γ. Με έγγραφη καταγγελία κάθε συμβαλλόμενου μέρους στην περίπτωση όπου το άλλο μέρος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτώχευση ή παύσει τις πληρωμές του καθώς και σε αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπής της νομικής μορφής.
δ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.
ΙΙ. Αζημίως και άμεσα για την Εταιρεία με έγγραφη καταγγελία αυτής και με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της:
α. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης.
β. Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 3.
γ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβεί σε παράβαση της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή διαπράξει ποινικά κολάσιμη πράξη.
δ. Σε περίπτωση επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών από τον Πελάτη.
ε. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης με τη συμπεριφορά του δημιουργεί άμεσο κίνδυνο βλάβης ουσιωδών συμφερόντων της Εταιρείας.
Σε όλες τις περιπτώσεις η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
Τα αποτελέσματα ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας αρχίζουν από την κοινοποίησή της. Η Εταιρεία, τηρώντας με συνέπεια τα καθήκοντά της, δεν έχει καμία νομική ευθύνη (αστική, ποινική, διοικητική κλπ) έναντι του Πελάτη, σε περίπτωση απώλειας κέρδους, πραγματικού ή διαφυγόντος, μη κατάρτισης συμφωνίας, ακύρωσης συμφωνίας, κλπ. που πιθανόν σχετίζεται με το περιεχόμενο μηνύματος που λήφθηκε ή μη, χωρίς υπαιτιότητα της. Στην πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που ορίζονται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όσο διάστημα αυτές διαρκούν, κατά τις οποίες αποδεδειγμένα και αναίτια η Εταιρεία, ουδόλως δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της ή να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποδεδειγμένης πλημμέλειας της Εταιρείας, η ευθύνη της τελευταίας, περιορίζεται στην  έκπτωση του αντιτίμου των εξόδων εισαγωγής στο Σύστημα Διαχείρισης .
Η διαδικασία λύσης της παρούσας σύμβασης είναι ανεξάρτητη από την τυχόν προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφοράς που έχει προκύψει κατά την εκτέλεσή της.

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αμέσως μετά τη λύση της παρούσας σύμβασης η Εταιρεία υποχρεούται:
7.1. Να διακόψει πάραυτα τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
7.2. Να επιστρέψει τα πάσης φύσεως υλικά (έντυπα, ενημερωτικά κλπ.) και γενικότερα οτιδήποτε της παραχωρήθηκε προς χρήση κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
7.3. Η Εταιρεία οφείλει να διατηρήσει απόρρητες όλες τις πληροφορίες που είχε λάβει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά την λύση της παρούσας σύμβασης.
7.4. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης τα μέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις μεταξύ τους αναληφθείσες έως την λύση της παρούσας υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνονται έναντι του άλλου μέρους σε αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά του.
7.5. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης κάθε εκκρεμής οφειλή του ενός μέρους προς το άλλο μέρος, απορρέουσα από την εκτέλεση της παρούσας καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

8. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αμφότερα τα μέρη ευθύνονται για τη σύμφωνα με τον νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν διά της παρούσης σύμβασης.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1. Τα μέρη δεν ευθύνονται για την αθέτηση όρων της παρούσας σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση, εφόσον η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας.
9.2. Το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση.
9.3. Ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους ανωτέρας βίας αποτελούν : πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες ή διακοπές υπηρεσίας που οφείλονται στο δίκτυο αρμόδιων τηλεπικοινωνιακών φορέων
9.4. Τα μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να συμμορφωθούν όσο το δυνατό συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της παρούσας σύμβασης.
9.5. Σε περίπτωση τεχνικής διακοπής/βλάβης από υπαιτιότητα οποιουδήποτε τρίτου αρμόδιου φορέα, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίες εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών χωρίς καμία αποζημίωση ή χρηματική πίστωση ή επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ύπαρξη της παρούσας σύμβασης και το περιεχόμενό της στο σύνολό του είναι απόρρητο και εμπιστευτικό. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, όσο και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των όρων αυτής και να μην τα γνωστοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο.

11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αν μέρος της παρούσας σύμβασης πάσχει ακυρότητα για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι αυτού παραμένουν ισχυροί, οι δε συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι θα διαπραγματεύονται με βάση τις αρχές της καλής πίστης και θα αντικαθιστούν ή θα τροποποιούν το άκυρο μέρος.


12.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η οποτεδήποτε εκ μέρους του ενός συμβαλλόμενου μέρους μη ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που του δίνει η παρούσα σύμβαση ή ο νόμος δεν ισοδυναμεί με παραίτησή του από την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού στο μέλλον, ούτε κατάργηση ή αποδυνάμωση του δικαιώματος αυτού.
Κάθε συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον αντισυμβαλλόμενο πλήρη και απόλυτη συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτής της σύμβασης.

13. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

13.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τους συμβαλλόμενους.
13.2. Η παρούσα σύμβαση εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των συμβαλλόμενων συμφωνιών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης μεταξύ τους γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή ρύθμισης αναφορικά με ζητήματα ρυθμιζόμενα από αυτή τη σύμβαση.
13.3. Τροποποίηση των όρων της παρούσας ισχύει, μόνο αν συμφωνηθεί εγγράφως. Τα μέρη δεσμεύονται να τροποποιούν την παρούσα στην περίπτωση κατά την οποία αυτό υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
13.4. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει ή εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα, εν μέρει η εξολοκλήρου.
13.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και με απόδειξη την Εταιρεία για κάθε αλλαγή των στοιχείων του που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας, εφόσον δεν διευθετηθεί συμβιβαστικά μεταξύ των μερών με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης των ενεργειών ή μέρους αυτών.

15. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

Συμφωνείται ρητά ότι οι χρησιμοποιούμενες στην παρούσα επικεφαλίδες είναι ενδεικτικές και δεν επηρεάζουν το κείμενο των άρθρων. Οι λοιποί όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε εξ αυτών αποτελεί λόγο καταγγελίας αυτής.